Make your own free website on Tripod.com

A.  BAZ  MARKETING

 

א.  בז  שיווק

Press here in order to get to our home page

 

לחץ כאן על מנת להגיע לאתר הבית שלנו

 

 

 

אקווה-טרו - AQUATRU

 

 

 

 

ערכה לבדיקת אמוניה במים,

 

 

ENGLISH

 

בשיטה של חומצה סליצילית

 

עברית

 

לחץ לחזרה לתפריט ראשי

 

 

קווים מנחים לקבלת תוצאות בדיקה מדויקות:

 

1.     שטוף את מיכל הבדיקה הצבעוני פעמים אחדות בטרם איסוף הדוגמאות.

מומלץ להשתמש במי ברז לצורך שטיפה זו, בכדי למנוע חדירת כימיקלים לאקווריום או לבריכה כאשר טובלים את המיכל.

לפני איסוף דוגמת המים לבדיקה, יש לבצע טבילה אחרונה באותם המים, על מנת ששאריות מי הברז, לא ישפיעו על

תוצאות הבדיקה. שפוך לביוב את מי השטיפה לאחר כל פעם בכדי למנוע חדירת כימיקלים לאקווריום או לבריכה.

 

2.     דאג לאסוף דוגמת מים מייצגת. לדוגמא, איסוף המים בסמוך לקרקעית, היכן שמצטברות שאריות אורגניות, תניב

תוצאה גבוהה יותר. גם איסוף מים סמוך לפני השטח יכולה להניב תוצאה שגויה, כיוון שהבדלי טמפרטורה בין פני

המים לגוף המים גורמים לשינוי בריכוז האמוניה בתמיסה. על מנת לבדוק את טכניקת הדגימה, מומלץ לבצע שתי בדיקות.

 

טכניקת הבדיקה המומלצת היא:

א) לדגום את המים באמצעות מיכל הבדיקה הצבעוני השטוף, ממרכז גוף המים.

ב) לפתוח את המכסה ולמלא את מיכל הבדיקה במים.

ג) לסגור את המיכל בעודו שקוע במים.

ד) לשפוך את המים העודפים (מעל קו 5ml) לביוב.

 

3.     בדוק את דוגמת המים מיד לאחר האיסוף.

 

4.      לטובת קריאת נתונים מדויקת ועקבית של ממצאי הבדיקה, השתמש בנייר לבן כרקע, וקרא את הנתונים כשאתה חושף את מיכל הבדיקה לאור יום, או מנגד לתאורה פלואורסנטית לבנה.

 

הוראות שימוש:

 

1.     טבול את מיכל הבדיקה במים לבדיקה.

 

2.     הרם את מכסה תא הבדיקה הקטן.

 

3.     פתח את אחת מכריות הבדיקה (רארגנט), המסומנת "אמוניום סליצילט" - (ammonium salicylate),

ורוקן את תוכנה לתא הקטן (אל תיגע באצבעותיך במים שבתא הפתוח).

 

4.     סגור את המסכה של התא הקטן (ודא שהוא סגור), ונער היטב את מיכל הבדיקה מספר פעמים עד שהאבקה

 נמסה לחלוטין. הנח לערכה לפעול, לא פחות מ- 3 דקות.

 

5.     הרם בשנית את מכסה תא הבדיקה הקטן.

 

6.     פתח את אחת מכריות הבדיקה (רארגנט), המסומנת "אמוניום ציאנורט" - (ammonium cyanurate),

ורוקן את תוכנה לתא הקטן.

 

7.     סגור בחזרה את המכסה של התא הקטן, ונער היטב את מיכל הבדיקה מספר פעמים עד שהאבקה נמסה לחלוטין.

הנח לערכה לפעול 15 דקות.

8.     התאם את הצבע שהתקבל במי הבדיקה שבתא הקטן, לצבע הקרוב ביותר בסרגל הצבעים שבתא הגדול,

על ידי הזזת  "חלונית המשווה" מעלה-מטה, עד להתאמת החלונות מימין ומשמאל, קרוב ככל הניתן.

 

9.     קרא את נתוני האמוניה המוחלטים שהתקבלו בסרגל הצבעים.

 

10. שפוך את מי הבדיקה לביוב. אין להחזיר את מי הבדיקה לאקווריום או לבריכה מהם נלקחו.

          לכל הדגים עמידות ברמות אמוניה שונות. אם ריכוז האמוניה מתקרב ל- 0.1 ppm מומלץ

להשתמש באמקוול - מנטרל אמוניה במים, להורדת רמת האמוניה.

 

מה לעשות אם צבע המים בבדיקה חורג מהצבע המקסימלי בסרגל הצבעים שבתא הגדול

 

אם תוצאות הבדיקה מורות על רמת אמוניה גבוהה מזו המופיעה בסרגל הצבעים שבתא הגדול,

ניתן לדלל את מי הבדיקה על מנת לקבל ממצאים בגדר הסקאלה.

 

הוראות לדילול דוגמא:

 

1.     מלא כפית במים שעתידים להיבדק ושפוך לכלי קיבול. לתשומת לב: יש להקפיד על ניקיון הכלים.

 

2.     הוסף כפית של "מי דילול" לאותו כלי הקיבול, ובחש. לתשומת לב: יש להקפיד ש"מי הדילול" יהיו נטולי אמוניה.

 

3.     שפוך את המים המדוללים לתוך מיכל הבדיקה, עד לסימון 5ml , והמשך בנוהל הבדיקה כרגיל.

 

אם התוצאות שהתקבלו בטווח הסקאלה של סרגל הבדיקה, הכפל את התוצאה שהתקבלה פי 2.

אם התוצאה גבוהה מזו המופיעה בסרגל הצבעים עדיין, חזור על ההליך בכמות דילולים גדולה יותר, כגון פי 4,

או פי 9. כאשר תוצאות הבדיקה הגיעו לטווח הסקאלה של סרגל הבדיקה הכפל את התוצאה שהתקבלה בהתאמה,

פי 5 (דוגמא + 4 דילולים), או פי 10 (דוגמא + 9 דילולים) וכיוב', על מנת לקבל את רמת האמוניה במים שנבדקו.

 

Contact details:

 

להתקשרות:  

 

 

         

P.O.Box 4925, CAESAREA 38900

ישראל - ISRAEL

ת.ד.  4925, קיסריה  38900

  TEL.

6363841-4-972+

טל.

MOBILE

493675-54-972+

נייד.  

FAX.

6360841-4-972+

פקס.

E. Mail

avi_baz@netvision.net.il

דואר